FINANSOWANIE

Refundacja NFZ i dofinansowanie aparatów do leczenia bezdechu sennego

Jak i gdzie uzyskać dofinansowanie i refundację na sprzęt do leczenia bezdechu sennego?

Refundacja w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje każdemu pacjentowi, który posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez uprawnioną osobę – w tym przypadku przez lekarza specjalistę.

Czym jest refundacja?

Refundacja to zwrot części lub całości poniesionych kosztów związanych z zakupem sprzętu lub zaopatrzenia medycznego podlegającego refundacji. Każdy ubezpieczony w ZUS-ie ma prawo otrzymać refundację NFZ na sprzęt CPAP. Dodatkowo uprawniony pacjent może też skorzystać z dopłaty ze środków PFRON znajdujących się w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. O refundację mogą starać się zarówno pacjenci placówek państwowych z kontraktem z NFZ jak i Ci korzystający z wizyt w gabinetach prywatnych lekarzy specjalistów.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Szczegółowa lista przedmiotów oraz zasady przyznawania refundacji w ramach NFZ zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1565). Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

Jak i skąd pozyskać środki na dofinansowanie sprzętu do leczenia bezdechu sennego?

Istnieją dwie drogi uzyskania refundacji z NFZ. Pierwsza to umówienie się w oddziale szpitala specjalistycznego się na badanie diagnostyczne w kierunku rozpoznania i stwierdzenia stopnia bezdechu sennego po którym następuje 2 dniowe badanie ustalające parametry leczenia w domu. Następnie lekarz prowadzący wystawia tzw. „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” które o 2020 roku jest automatycznie weryfikowane przez NFZ.

Druga z metod to udanie się do gabinetu prywatnego gdzie specjalista przeprowadza badanie metodą skróconą z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu. Po tygodniu obserwacji domowej następuje ocena występowania ryzyka bezdechu sennego przez lekarza specjalistę który podejmuje decyzje o podjęciu przez pacjenta dalszego leczenia.

Udaj się ze „Zleceniem” do realizacji w najbliższym salonie medycznym LIFE+

Przyjdź do najbliższego salonu medycznego LIFE+ aby zrealizować „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” oraz zapytaj się o możliwość zwiększenia środków na aparat do leczenia bezdechu sennego poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.

Dofinansowania PCPR/MOPR

Jeśli mają Państwo problem z wpłaceniem wkładu własnego na zakup sprzętu do leczenia bezdechu sennego refundowanego przez NFZ, powinni się Państwo zwrócić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub też do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie PFRON

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Znajdziesz tu limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu. Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu, zwracasz się do PCPR, który udzieli dofinansowania ze środków PFRON.

Poniżej przedstawione są warunki niezbędne do uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do których zalicza się aparat do leczenia bezdechu sennego:

  • posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
  • spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
  • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Załączniki wymagane do wniosku:

  • kopia orzeczenia o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
  • faktura VAT określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo
  • kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.